Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden


Welkom bij Cosmos Gardens BV. 


In deze Gebruiksvoorwaarden regelen we jouw bezoek aan en gebruik van onze website, beschikbaar gesteld via domeinnaam https://www.cosmosgardens.be/ (hierna: “Website”). De Website is eigendom van en beheerd door Cosmos Gardens BV., met maatschappelijke zetel te Bukenstraat 70, 1910 Kampenhout, opgenomen in de KBO onder het nummer 0729.793.059, handel drijvend onder de handelsnaam “Cosmos Gardens”.


Er is tevens een Privacy & Cookie Policy van toepassing op uw gebruik van onze Website. Deze kunt u hier raadplegen.


Lees deze Gebruiksvoorwaarden en Privacy & Cookie Policy aandachtig na. Uw bezoek aan de Website impliceert in ieder geval de kennisname en de aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden en Privacy & Cookie Policy.


Mocht je vragen hebben bij de Website of jouw gebruik ervan, kan je ons steeds bereiken op info@cosmosgardens.be of op bovenvermeld adres.


1. OPZET VAN DE WEBSITE

De Website fungeert als uithangbord voor Cosmos Gardens en is voornamelijk bedoeld voor informatieverstrekking. We stellen graag ons kantoor voor, onze manier van werken, onze filosofie, onze projecten en onze contactgegevens. Op de Website kunt u ook media bekijken waar ons kantoor en onze projecten in aan bod zijn gekomen.

2. TOEPASSING

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Website.
Elke Gebruiker verklaart zich akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en met de Privacy & Cookie Policy door het eenvoudige bezoek aan de Website, en aanvaardt de bindende kracht ervan.

3. ONZE AANSPRAKELIJKHEID

1. Cosmos Gardens besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van de Website. Deze inhoud is echter onderhevig aan wijzigingen, kan steeds verwijderd worden en wordt jou aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. Cosmos Gardens is niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de inhoud op de Website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze inhoud.


2. Cosmos Gardens is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst) die voortvloeit uit het gebruik van de Website met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade veroorzaakt door:

– defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en/of software in verband met de toegang tot of het gebruik van de Website;
– het onderscheppen, wijzigen of het oneigenlijk gebruik van informatie die aan de Website of aan de Gebruiker wordt gezonden;
– de werking of het niet-beschikbaar zijn van de Website;
– misbruik van de Website, verlies van gegevens of het downloaden of gebruiken van software die via de Website beschikbaar wordt gesteld;
– aanspraken van derden in verband met het gebruik van de Website;
– op de Website geplaatste hyperlinks die naar andere internetsites verwijzen indien deze hyperlinks niet (meer) actief zijn of, behalve bedrog of grove nalatigheid, indien de informatie waartoe zijn toegang verstrekken ongeoorloofd of aanstootgevend is.


3. Cosmos Gardens stelt alles in werking om een toegang te verlenen tot de Website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan Cosmos Gardens echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stelt Cosmos Gardens alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.


4. De websites waarnaar Cosmos Gardens bij gelegenheid kan linken, worden niet door haar beheerd, gehost of onderhouden. Cosmos Gardens is dus niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en updates die van dergelijke websites worden doorgevoerd.


4. INTELLECTUELE EIGENDOM


1. Alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie en inhoud, mededelingen of andere uitingen geplaatst door Cosmos Gardens op de Website berusten bij Cosmos Gardens, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.


2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.


3. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen aan de creaties, inhoud en hun respectieve intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld reproductie of publieke mededeling, zonder uitdrukkelijke voorgaande schriftelijke toestemming van Cosmos Gardens, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

5. ALGEMENE BEPALINGEN EN GESCHILLENBESLECHTING

1. Op alle geschillen met betrekking tot jouw gebruik van onze Website en onze diensten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.


2. We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen en raden jou aan om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te consulteren. Bovenaan dit document kan je de versienummer en datum van laatste revisie consulteren.


3. Indien en voor zover enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht. Cosmos Gardens zal in dat geval een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij in de mate van het mogelijke de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.


4. Deze Gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van de Website en de verhouding tussen uzelf en Cosmos Gardens met betrekking tot dat gebruik. Ook de “Privacy & Cookie Policy” is van toepassing.